ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ, ମହାନ ଜୀବନ

2020-05-19T13:30:37+05:30

ଆମର ଏହି ମନ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମନର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ...